[1]
JIIP, R. 2018. Ahmad Abubakar (Penerapan Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kisah Nabi Ibrahim. A. S. dan Nabi Ismail. A. S. di Kelas IV SDN 5 Sandik): Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 1, 3 (Oct. 2018), 114-120.