(1)
JIIP, R. Ahmad Abubakar (Penerapan Model Pembelajaran PAKEM Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kisah Nabi Ibrahim. A. S. Dan Nabi Ismail. A. S. Di Kelas IV SDN 5 Sandik): Model Pembelajaran PAKEM Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. jiip 2018, 1, 114-120.