JIIP, R. (2018). Ahmad Abubakar (Penerapan Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kisah Nabi Ibrahim. A. S. dan Nabi Ismail. A. S. di Kelas IV SDN 5 Sandik): Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 1(3), 114-120. Retrieved from http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/30