[1]
R. JIIP, “Ahmad Abubakar (Penerapan Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kisah Nabi Ibrahim. A. S. dan Nabi Ismail. A. S. di Kelas IV SDN 5 Sandik): Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”, jiip, vol. 1, no. 3, pp. 114-120, Oct. 2018.